Home

 

 

Klip o nemocnici Philippa Pinela

 

 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

bola zriadená MZ SR pod číslom 03472-21/2006-SP podľa ustanovenia § 21 ods. 5 písm. b) zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou

s účinnosťou od 1.marca 2006


ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Sídlo:  Malacká cesta 63, 902 18  Pezinok

Štatutárny orgán:  Rada riaditeľov

MUDr. Pavel Černák, PhD., generálny riaditeľ

Ing. Martin Hromádka, PhD., ekonomický riaditeľ

MUDr. Dalibor Janoška, medicínsky riaditeľ

IČO:       30 801 397

DIČ :       20 22 140 483


BANKOVÉ SPOJENIE:

SPONZORSKÉ:

SK46 8180 0000 0070 0028 6717 Štátna pokladnica

(finančné sponzorské dary pre kliniky, vo VS konkretizovať kliniku/účel)


PACIENTI:

SK60 1100 0000 0026 2180 9223 Tatra banka

(súkromné finančné prostriedky pacientov, do VS uviesť rodné číslo pacienta, do poznámky meno, priezvisko a kliniku/oddelenie pacienta)

 

Základným poslaním nemocnice je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (diagnostika, liečba, rehabilitácia, resocializácia a dispenzárna starostlivosť) pacientom s psychiatrickými ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytuje komplexnú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdne nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou.

V spolupráci so strednými a vysokými školami, odbornými spoločnosťami a komorami zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Kliniky vykonávajú pedagogickú činnosť a odbornú prax pre poslucháčov SZU, FZaSP TU, FiFUK a PedFUK;  nemocnica ako akreditované pracovisko SPS poskytuje prax pre získanie certifikácie v psychoterapii. Participuje na vedecko-výskumnej  činnosti v oblasti klinického skúšania liekov. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a pôsobí ako informačný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela je jediným psychiatrickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva ústavnú súdnopsychiatrickú znaleckú expertízu ako znalecká organizácia. Od roku 2008 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, svoju činnosť vykonáva v súlade s politikou kvality.

V roku 2014 si nemocnica pripomenula 90. výročie svojho vzniku.

.

 
Ďakujeme
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner