NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Potvrdenie o zdravotných výkonoch

Všetky uvedené výkony sú spoplatnené iba v prípade uskutočnenia uvedenej činnosti nad rámec zákonných povinností s ohľadom na časovú náročnosť a režijné náklady. Platba sa realizuje priamo na klinike pred samotným výkonom (vystavenie, vypísanie a pod.). Evidenciu výkonov a potvrdenie o zaplatení uvedeného výkonu prostredníctvom príjmového pokladničného dokladu má v kompetencii sociálny pracovník kliniky. Originál pokladničného dokladu sa odovzdáva platcovi, kópia zostáva v bloku pre účely pokladne.

Kód Výkon Cena
  Vystavenie psychiatrického nálezu pre sociálne účely 10,00 €
  Vypísanie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 8,00 €
  Vystavenie žiadosti o súhlas na preloženie osoby do iného ZZ, ÚZS na vlastnú žiadosť 10,00 €
  Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o umiestnenie v domove sociálnych služieb   a v domove dôchodcov na vlastnú žiadosť 10,00 €
  Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre osobnú potrebu na vlastnú žiadosť (súdne konanie) (pre jednu osobu) 3,00 €
  Vystavenie potvrdenia sociálnou pracovníčkou pre osobnú potrebu (pre jednu osobu) 2,00 €
  Vystavenie potvrdenia dokumentaristkou pre osobnú potrebu (pre jednu osobu) 2,00 €
  Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (za 1 stranu) 4,00 €
  Paušálny poplatok za hygienické pomôcky/deň 1,00 €