NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Návštevné hodiny

Vo sviatok platia návštevné hodiny ako v nedeľu.

Návštevy v iných dňoch, ako aj v inom ako povolenom čase, sú možné po predchádzajúcom dohovore s ošetrujúcim lekárom.

Návšteva je povinná rešpektovať príkazy a usmernenia personálu a všeobecne platné epidemiologické opatrenia.

Na PK  - Mužskom oddelení je návšteva pri prevzatí pacienta na staniciach A1 a A2 povinná preukázať sa dokladom totožnosti. Pri odmietnutí nebude návšteva povolená.

 

Povinnosti návštevy PNPP

Návšteva je povinná:

Dodržiavať stanovené návštevné hodiny

Dodržiavať pokyny a usmernenia personálu PNPP

Dodržiavať zásady slušného správania sa. Návšteva pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok nebude povolená. Pri správaní, ktoré odporuje dobrým mravom, je rušivé, obťažujúce, ohrozujúce pre okolie, si PNPP vyhradzuje právo na požiadavku na opustenie areálu PNPP.

Správať sa ta, aby nedošlo k poškodeniu hospitalizovaných pacientov a majetku nemocnice

Je zakázané prinášať do areálu PNPP alkohol a iné psychoaktívne látky! Pri zistení podania psychoaktívnych látok hospitalizovanému pacientovi návštevou, bude  oznámené  Polícii SR.

Je zakázané prinášať do areálu pacientom predmety a látky, ktoré môžu byť ohrozujúce alebo sú vzhľadom na stav pacienta a režim kliniky zakázané.