Home

 

 

Klip o nemocnici Philippa Pinela

 

 

 

 

 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

bola zriadená MZ SR pod číslom 03472-21/2006-SP podľa ustanovenia § 21 ods. 5 písm. b) zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou

s účinnosťou od 1.marca 2006


ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Sídlo:     902 18  Pezinok, Malacká cesta 63

Štatutárny zástupca:  MUDr. Pavel Černák, PhD., riaditeľ

IČO:       30 801 397

DIČ :       20 22 140 483


BANKOVÉ SPOJENIE:

SPONZORSKÉ: 7000 286 717/8180 Štátna pokladnica

(finančné sponzorské dary pre kliniky, vo VS konkretizovať kliniku/účel)


PACIENTI: 26 2180 9223/1100 Tatra banka

(súkromné finančné prostriedky pacientov, vo VS uviesť meno, priezvisko a kliniku pacienta)

 

Základným poslaním nemocnice je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (diagnostika, liečba, rehabilitácia, resocializácia a dispenzárna starostlivosť) pacientom s psychiatrickými ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytuje komplexnú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdne nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou.

V spolupráci so strednými a vysokými školami, odbornými spoločnosťami a komorami zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Kliniky vykonávajú pedagogickú činnosť a odbornú prax pre poslucháčov SZU, FZaSP TU, FiFUK a PedFUK;  nemocnica ako akreditované pracovisko SPS poskytuje prax pre získanie certifikácie v psychoterapii. Participuje na vedecko-výskumnej  činnosti v oblasti klinického skúšania liekov. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a pôsobí ako informačný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela je jediným psychiatrickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva ústavnú súdnopsychiatrickú znaleckú expertízu ako znalecká organizácia.

V roku 2014 si nemocnica pripomenula 90. výročie svojho vzniku.

.

 
Ďakujeme
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
nakupujlacno.sk