Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

bola zriadená MZ SR pod číslom 03472-21/2006-SP podľa ustanovenia § 21 ods. 5 písm. b) zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou

s účinnosťou od 1.marca 2006

 

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Sídlo:  Malacká cesta 63, 902 18  Pezinok

Štatutárny orgán:  Rada riaditeľov

MUDr. Pavel Černák, PhD., generálny riaditeľ

Ing. Juraj Peleška, CA, ekonomický riaditeľ

MUDr. Dalibor Janoška, medicínsky riaditeľ

IČO:       30 801 397

DIČ :       20 22 140 483

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

SPONZORSKÉ:

SK46 8180 0000 0070 0028 6717 Štátna pokladnica

(finančné sponzorské dary pre kliniky, vo VS konkretizovať kliniku/účel)

 

PACIENTI:

SK60 1100 0000 0026 2180 9223 Tatra banka

(súkromné finančné prostriedky pacientov, do VS uviesť rodné číslo pacienta, do poznámky meno, priezvisko a kliniku/oddelenie pacienta)

 

Základným poslaním nemocnice je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (diagnostika, liečba, rehabilitácia, resocializácia a dispenzárna starostlivosť) pacientom s psychiatrickými ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytuje komplexnú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdne nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou.

V spolupráci so strednými a vysokými školami, odbornými spoločnosťami a komorami zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Kliniky vykonávajú pedagogickú činnosť a odbornú prax pre poslucháčov SZU, FZaSP TU, FiFUKPedFUK;  nemocnica ako akreditované pracovisko SPS poskytuje prax pre získanie certifikácie v psychoterapii. Participuje na vedecko-výskumnej  činnosti v oblasti klinického skúšania liekov. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a pôsobí ako informačný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela je jediným psychiatrickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva ústavnú súdnopsychiatrickú znaleckú expertízu ako znalecká organizácia. Od roku 2008 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, svoju činnosť vykonáva v súlade s politikou kvality.

V roku 2014 si nemocnica pripomenula 90. výročie svojho vzniku.

 

KOREŠPODENČNÁ ADRESA:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Malacká cesta 63

902 18  Pezinok

TELEFONICKÉ A E-MAILOVÉ KONTAKTY:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, PRVÝ KONTAKT

Spojovateľ

033/6482 111, 123

mail@pnpp.sk

PRÍJEM PACIENTOV

Prijímacia ambulancia

033/6482 153   lekár

počas pracovnej doby

033/6482 130   sestra

počas pracovnej doby

Mimo pracovnej doby volať spojovateľa

033/6482 111, 123, 360

KLINIKY

II. psychiatrická klinika SZU a PNPP - Mužské oddelenie

033/6482 181

II. psychiatrická klinika SZU a PNPP - Ženské oddelenie

033/6482 201

Psychosomatická klinika FZ a SP TU a PNPP

033/6482 171

Klinika drogových závislostí SZU a PNPP

033/6482 325  (8.00 - 9.00 hod.)

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP

033/6482 313

Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP

033/6482 403

AMBULANCIE, REHABILITÁCIA, LABORATÓRIUM

FRO ambulancia

033/6482 353

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

033/6482 138, 128

Psychiatrická ambulancia pre dospelých II.

033/6482 225

0911 505 242

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

033/6482 147

Rádiodiagnostické oddelenie, ultrasonograf (RDG a USG)

033/6482 134, 163

Interná ambulancia

033/6482 140, 144

Gynekologická ambulancia

033/6482 143

Biochemické laboratórium MEDIREX

033/6482 160

VEDENIE NEMOCNICE

Generálny riaditeľ

MUDr. Pavel Černák, PhD.

033/6482 101, fax 363

sekretariat@pnpp.sk

Ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Peleška, CA.

033/6482 102, fax 121

peleska@pnpp.sk

Medicínsky riaditeľ

MUDr. Dalibor Janoška

033/6482 318 (8.00 - 8.45 hod.)

janoska@pnpp.sk

Vedúca odboru ošetrovateľstva

PhDr. Andrea Uhláriková, MHA

033/6482 103

uhlarikova@pnpp.sk

ADMINISTRATÍVA A PREVÁDZKA

Oddelenie personálnej práce a miezd

Mgr. Elena Dobšovičová

033/6482 110

dobsovicova@pnpp.sk

Útvar kontroly a sťažnosti

Soňa Tomašových

033/6482 108

kontrola@pnpp.sk

Referát kvality

PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH

033/6482 115

lukacovicova@pnpp.sk

Projekty, podujatia a fundraising

Mgr. Zuzana Šipošová

033/6482 234

siposova@pnpp.sk

Správa majetku

Ing. Tomáš Buzgo

033/6482 114

buzgo@pnpp.sk

Oddelenie informačných technológií

Ing. Ľubomír Tilňák

033/6482 135

tilnak@pnpp.sk

Oddelenie energetických zdrojov

Miroslav Panghy

033/6482 365

panghy@pnpp.sk

Lekáreň

 

Mgr. Martina Nemčeková

033/6482 294, fax 203

nemcekovam@pnpp.sk

Stravovacia prevádzka

Bc. Lýdia Sílešová

033/6482 278

silesova@pnpp.sk