NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Domáci poriadok kliniky

DOMÁCI PORIADOK PSYCHOSOMATICKEJ KLINIKY
FZ a SP TRNAVSKEJ UNIVERZITY A PNPP
(PSK)

Psychosomatická klinika Psychosomatická klinika má 54 lôžok, rozdelených do dvoch rovnocenných, otvorených staníc, stanica A–28 lôžok, stanica B–26 lôžok, oddelenia sú koedukované, špecifikom A oddelenia je liečba pacientov s poruchou príjmu potravy (PPP).

Klinika sa špecializuje na liečbu neurotických a stresom podmienených, reaktívnych stavov, somatoformných
porúch, pacientov s poruchami osobnosti, liečbu depresívnych porúch bez suicidálneho rizika, liečbu úzkostných
porúch, liečbu porúch príjmu potravy. Poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu uvedeného spektra ochorení,
vrátane intenzívnej psychoterapie.

Liečba sa poskytuje v zmysle zákonov a nariadení týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR.

Režim A aj B oddelenia je rovnaký. Jedná sa o otvorené stanice pre stavy bez porúch správania a plne
samostatných pacientov. Na oddeleniach platia všeobecne platné zásady. V individuálnych prípadoch sú pacientom
odoberané ostré alebo nebezpečné predmety, z ktorých by mohlo plynúť riziko pre pacienta alebo okolie.

Špecifikom A oddelenia je liečebný režim PPP, pre ktorý platia zvýšené režimové opatrenia týkajúce sa fyzickej
aktivity a stravovacieho režimu.

Liečba pacientov na Psychosomatickej klinike si vyžaduje režimovú liečbu. Schopnosť prijať režimové opatrenia je
nevyhnutná v procese liečby. Je dôležité, aby pacient prijal režim „ ako liek ʺ.

Dodržiavanie Domáceho poriadku a režimu PSK - Psychosomatickej kliniky Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity a PNPP Pezinok - je neoddeliteľnou súčasťou liečby.

Všeobecné informácie:

• na oddelenie môže byť pacient prijatý na základe odporučenia ambulantným psychiatrom po dohovore
s vedením kliniky
• pri príjme je pacient informovaný o svojich právach a povinnostiach, o charte práv pacientov, o režime
oddelenia, o vnútornom poriadku, o domácom poriadku kliniky
• pacient je povinný uviesť dôležité údaje o svojom zdravotnom stave
• pacient je povinný pri príjme alebo počas liečby na vyzvanie sa podrobiť kontrole osobných vecí
• zdravotný personál neposkytuje telefonicky informácie o pacientoch a ich zdravotnom stave
• poskytovanie informácií o zdravotnom stave je výhradne v kompetencii primára a lekárov PSK po
predchádzajúcom súhlase pacienta
• osobnú konzultáciu je možné dohodnúť telefonicky, alebo písomne/mailom
• fyziatrická rehabilitácia (RHB), telovýchovné aktivity s doplnkovou aktivitou k špecializovanej psychiatrickej
liečbe, režimové a terapeutické aktivity majú tak prednosť pred RHB procedúrami
• peniaze, cenné a osobné veci vrátane výpočtovej techniky má pacient u seba na vlastnú zodpovednosť (za
stratu, alebo poškodenie nemocnica nezodpovedá)
• väčšiu sumu peňazí, ceniny je možné uložiť do depozitu nemocnice. Výber peňazí z depozitu je možný
v stredu. Výber pacient nahlasuje deň vopred sociálnej pracovníčke
• vlastné potraviny, v malom množstve, označené vlastným menom môže mať pac. uskladnené v spoločnej
chladničke na oddelení
• v obývačke je možnosť piť kávu, čaj, prípadne si dať keksík, ovocie, každý pacient si po sebe urobí
poriadok, káva, čaj sa nenechávajú voľne položené celý deň
• jedlo z domu nedoporučujeme, ak sa tak stane, konzumáciu svojho jedla môžete výlučne v jedálni v čase
podávania stravy
• v čase výdaja stravy pacient musí byť prítomný v jedálni
• raz týždenne sa vykonáva kontrola potravín, personál si vyhradzuje právo zlikvidovať potraviny
podliehajúce skaze
• pacienti majú možnosť /v závislosti od režimu/ účasť na sv. RK omši v nemocničnej kaplnke (sobotu o
15,30)

Súčasťou režimu na oddelení je dodržiavanie hygienického štandardu a pravidiel slušného správania
• pranie si pacienti zabezpečujú vo vlastnej réžii/cestou návštev, vychádzok, priepustiek/, možnosť využiť
službu prania na oddelení je po dohode na komunite za stanovených podmienok /frekvencia 1x za 2týždne
u pacientov bez pravidelných návštev/, služba je spoplatnená pre každého pacienta podľa platného cenníka
PNPP
• fajčenie vrátane elektronických cigariet je výhradne v exteriéri – spoločný balkón
• PET fľaše – pacienti si odnos zabezpečujú vo svojej réžii /vychádzka, priepustka, návšteva/ alebo odnos,
na báze dobrovoľnosti, do rehabilitačných dielni v PNPP bez nároku na finančnú odmenu
• nepredvídateľné alebo neuvádzané situácie sú posudzované terapeutickým tímom
• pri 3x opakovanom porušení režimu a domáceho poriadku môže byť pacient z disciplinárnych dôvodov
prepustený; pri závažnom porušení režimu nasleduje okamžité prepustenie (správanie ohrozujúce vlastný
proces liečby alebo proces liečby spolupacienta, úmyselné poškodenie majetku nemocnice)

Diferencovaný systém ošetrovania:

Režim B/ZP – pacient sa zdržiava výlučne na oddelení, platí stav zvýšeného pozorovania správania,
opustiť oddelenie môže len v sprievode personálu, návšteva podlieha schváleniu lekára
• Režim B – pacient sa zdržiava výlučne na oddelení, opustiť ho môže len v sprievode personálu
• Režim B + C – pacient môže opustiť oddelenie v sprievode pacienta s režimom C
• Režim C – pacient sa môže v rámci areálu nemocnice pohybovať samostatne

Možnosti vzdialenia sa z oddelenia: / neplatí pre liečebný režim PPP /

• krátka vychádzka v rámci režimu v areáli nemocnice
• vychádzky mimo areálu – 3 hod., 6 hod.,11 hod, s návratom najneskôr do 18:00 hod
• priepustky do domáceho prostredia v priebehu víkendu, najskôr po 30tich dňoch hospitalizácie na najviac
dve noci v rámci kalendárneho mesiaca (odchod piatok od 13:00 hod, sobotu od 7:00 hod, návrat v nedeľu
do 18:00hod)

 Vychádzka mimo areálu, priepustka sa udeľuje individuálne a je možná len na základe ordinácie lekára po podpísaní náležitostí a prevzatí priepustky vo vyšetrovni.                                                     

Personál má právo:
• z prevádzkových dôvodov presťahovať pacienta na inú izbu počas hospitalizácie - pri sťahovaní na
pozorovaciu izbu sa realizuje kontrola osobných vecí
• odobrať pacientovi nebezpečné predmety do úschovy na dobu hospitalizácie
• z organizačných dôvodov zmeniť alebo upraviť podľa potreby režimové aktivity alebo ich čas

Na základe ordinácie lekára má zdravotnícky personál právo kedykoľvek:
• urobiť kontrolu osobných vecí pacienta, aj po jeho návrate z priepustky
• urobiť skúšku na alkohol
• odobrať moč alebo krv na toxikologické vyšetrenie

Sociálna pracovníčka zabezpečuje:
• sociálne poradenstvo
• odobratie sociálnej anamnézy
• vklad a výber z depozitu
• vystavenie potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti – PN, ktoré dostanete vždy ku koncu mesiaca pokiaľ
bude hospitalizácia ešte pokračovať, doručenie zamestnávateľovi si zabezpečujete samostatne
• potvrdenie o hospitalizácii, ktoré sa vystavuje na základe súhlasu primára kliniky alebo jeho zástupcu
• vyúčtovanie platieb na základe platného Cenníka služieb PNPP Pezinok

Práva pacienta:

• pacient má právo byť informovaný o zdravotnom stave, diagnostických a liečebných postupoch
• pacient má právo sa k plánu vyjadriť a zároveň niesť spoluzodpovednosť na jeho tvorbe a dodržiavaní
• pacient má právo vymedziť podávanie informácií o svojom zdravotnom stave
• v každej vyšetrovni majú pacienti k dispozícii Chartu práv pacienta v písomnej forme

Povinnosťou pacienta počas hospitalizácie je:
• zúčastňovať sa režimových aktivít, ktoré sú súčasťou komplexnej liečby (viď režim oddelenia)
• neodchádzať z komunity, psychoterapeutických aktivít
• denne písať a odovzdávať denník
• zdržiavať sa iba v areáli nemocnice (výnimku tvorí povolená vychádzka alebo priepustka)
• zahlasovať sa sestre pri odchode z oddelenia aj návrate na oddelenie
• zahlasovať každú návštevu (návšteva sa zahlási sestre)
• informovať personál o zmene jeho zdravotného stavu, o sebapoškodzujúcich alebo samovražedných
myšlienkach z dôvodu zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pacienta
• informovať lekára o zmene zdravotného stavu počas vychádzky mimo areálu, priepustky, prípadne
o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia vrátane vyšetrenia na pohotovosti, o ordinácií, terapie a užívania
liečby navrhovanej lekárom z iného zdravotníckeho zariadenia
• informovať personál o akomkoľvek porušení režimu
• rešpektovať súkromie iných pacientov a personálu
• pristupovať šetrne k majetku nemocnice
• udržiavať poriadok na izbách a vo všetkých užívaných priestoroch kliniky
• šetriť elektrickou energiou, vodou
• neopierať zrkadlá na okenných parapetách o žalúzie
• nosiť oblečenie primerané nemocničnému prostrediu (v lete tričko s krátkym rukávom a nohavice
minimálne po kolená)
• rešpektovať liečebný režim a špecifiká liečby na PSK

Povinnosti pacienta užívajúceho lieky:
odovzdať pri príjme, po každej návšteve, vychádzke, priepustke všetky lieky (tabletky, kvapky, masti,
čapíky, vitamíny, výživové doplnky atď.), aby mal lekár znalosť o každom užívanom lieku z dôvodu
prevencie nežiaducich účinkov. Lieky sú označené menom pacienta a uložené vo vyšetrovni (podávajú sa
podľa potreby; ak neboli spotrebované, sú pri prepustení vrátené pacientovi; lieky, ktorým uplynula doba
použitia (exspirované) budú zlikvidované podľa platných predpisov)

• užívať podávané lieky v presne stanovenom čase vo vyšetrovni oddelenia na základe ordinácie lekára, kde
sa zapijú primeraným množstvom vody
• spolupracovať so sestrou pri kontrole dutiny ústnej po užití lieku, sestra má právo kontroly užívania liekov

Počas hospitalizácie je zakázané:
• požičiavať si navzájom finančné prostriedky
• poskytovať informácie o bankomatových kartách, požičiavať si bankomatové karty
• poverovať výberom peňazí iného spolupacienta
• svojvoľne opustiť areál nemocnice, svojvoľne ukončiť hospitalizáciu
• užívať lieky mimo ordinácie ošetrujúceho lekára
• konzumovať alkoholické nápoje
• konzumovať nealkoholické pivo, energetické nápoje
• užívať omamné/psychoaktívne látky
• užívať tabak na šúľanie
• poskytovať právne služby, kadernícke služby vrátane farbenie vlasov, tetovanie, piercing a pod.
• navštevovať sa navzájom na izbách
• preliezať balkóny
• nadväzovať erotické vzťahy vrátane prekračovania intímnej zóny druhého – poskytovanie masáží, dotykov
a pod.
• nosiť vyzývavé oblečenie vzhľadom na koedukované oddelenie
• mať na izbách vlastné elektrospotrebiče, vrátane rýchlovarnej kanvice
• prejavovať akékoľvek agresívne správanie (verbálne, neverbálne) voči sebe, druhým a majetku nemocnice
• poškodzovať zariadenie a majetok nemocnice
• prejavovať nenávistné prejavy v súvislosti s rasovou, rodovou, vekovou neznášanlivosťou alebo
náboženskou príslušnosťou alebo sex. orientáciou
• nakupovanie potravín v zmysle „erárneʺ a pre pacientov, ktorí sú v stravovacom režime
• komentovať postavu, jedlo
• viesť rozhovory o chorobách a liekoch so spolupacientmi, komentovať liečebné postupy
• ponúkať, zhromažďovať, nakupovať potraviny, pochutiny, cigarety (okrem určeného nákupcu)
• nechávať voľne položené potraviny, pochutiny, kávu v priestoroch obývačky, dielničky, na vnútorných
a vonkajších parapetoch izieb a nočných stolíkoch
• objednávať na oddelenie donáškovou službou jedlo
• objednávať viacrozmerné balíky, balíky zo zahraničia
• hrať hazardné hry (karty, kocky a pod.)
• lepiť plagáty po stenách a zariadení
• v komunitnej miestnosti a spoločenskej sále PNPP konzumovať potraviny alebo nápoje
• skladovať a sušiť pečivo, bylinky, huby a iné potraviny
• kŕmiť, hladkať voľne sa pohybujúce zvieratá v areáli nemocnice
• prijímať návštevy bývalých pacientov oddelenia a pacientov z iných oddelení PNPP
• počas hospitalizácie parkovať v areáli nemocnice motorové vozidlo (vyhradené parkovisko pred areálom
nemocnice)
• neodporúčame počas hospitalizácie viesť motorové vozidlo

Pre zachovanie anonymity a ochrany osobných údajov fyzických osôb je zakázané:

• vymieňať si navzájom telefónne čísla, kontakty na sociálnych sieťach, adresy
• dokumentovať (fotiť, nahrávať spolupacientov a priestory nemocnice, oddelenia)
• zverejňovať a šíriť akékoľvek informácie, fotografie, videá na sociálnych sieťach

Návštevy
• Návštevy sú umožnené rodinným príslušníkom, priateľom vo vyhradených návštevných dňoch a hodinách
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 15.00 do 16.00 hod., ( neplatí pre liečbu PPP )
Streda od 14.30 do 16.30 hod
Sobota, nedeľa, sviatok od 14.00 do 16.00 hod
• v inom čase návšteva podlieha schváleniu lekára s prihliadnutím na individuálne potreby a režim oddelenia,
bez vopred získaného súhlasu lekára takáto návšteva nemusí byť povolená
• návšteva pacienta s režimom DSO-B, ZP je povolená len pred oddelením a po predchádzajúcom schválení
lekára
• pacient počas návštevy nesmie opustiť areál nemocnice
• na základe žiadosti pacienta (odmietne návštevu) nemusí byť návšteva umožnená
• návšteva nebude umožnená ani osobám pod zjavným vplyvom návykových látok (alkoholu), či
psychotropných látok alebo pri agresivite zo strany návštevy alebo pri konaní ohrozujúcom bezpečnosť
pacientov a narušujúce dobré mravy
• terapeutické aktivity majú prednosť pred návštevou

Dodatočné režimové opatrenia pre liečbu poruchy príjmu potravy (PPP)
Stravovanie

• stabilný stravovací režim je zabezpečený v pravidelných intervaloch, jedlo sa podáva 6 x denne (raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera, II. Večera)
• Povolené nápoje - neochutená minerálka, ovocné a bylinkové čaje vždy po dohode s ošetrujúcim lekárom
• Káva 1x denne po raňajkách, môže sa pridať porciované mlieko. Káva sa vydáva o 08,35 hod., je treba ju
vypiť maximálne do 10,00 hod.
• Zakázané nápoje - ovocné a zeleninové šťavy, mliečne drinky, cappuccino, kávy typu 3 v jednom, čierny
čaj (povolený len ak je náhrada kávy 1x denne), zelený čaj, minerálne vody na trávenie - Fatra, Sulinka
a pod.)
• Potraviny je nutné odovzdať sestre - po návšteve, vychádzke, priepustke, ktorá ich skontroluje
• Akákoľvek konzumácia potravín mimo režimu je zakázaná

Zakázané nápoje - ovocné a zeleninové šťavy, mliečne drinky, cappuccino, kávy typu 3 v jednom, čierny čaj (povolený len ak je náhrada kávy 1x denne), zelený čaj, minerálne vody na trávenie - Fatra, Sulinka a pod.)
• Potraviny je nutné odovzdať sestre - po návšteve, vychádzke, priepustke, ktorá ich skontroluje
• Akákoľvek konzumácia potravín mimo režimu je zakázaná

Peniaze
• pacient môže mať u seba hotovosť max. 5,- €
• ostatné peniaze odovzdá do depozitu nemocnice. Výber peňazí z depozitu je možný v stredu. Je potrebné
nahlásiť si výber deň vopred – napísať na lístok sumu a odovzdať sestre. Peniaze nasledujúci deň
pacientovi prinesie sociálna pracovníčka

Bufet
• návšteva bufetu je zakázaná
• určený nákupca PPP nakupuje 1 x týždenne nápoje a potrebný tovar. Nákup a bločky z nákupu odovzdá
sestre
• je zakázané dávať si čokoľvek kúpiť v bufete od iných spolupacientov

Vychádzky a pohybové aktivity
• sa realizujú formou spoločných vychádzok v areáli nemocnice v sprievode personálu
• pohybové aktivity sú obmedzené, nadmerná fyzická aktivita je zakázaná
• vychádzky mimo areálu nemocnice nie sú povolené, výnimku môže udeliť primár oddelenia
• terapeutická priepustka je povolená 2-3 týždne pred ukončením kompletnej liečby

Návštevy
• sú povolené po predchádzajúcom ohlásení a ordinácie lekára
• frekvencia, dĺžka trvania, miesto návštevy (pred oddelením, areál nemocnice) sú stanovené individuálne
a riadia sa liečebným režimom PPP

Fajčenie na odd.
• pacient je povinný odovzdať službukonajúcej sestre všetky cigarety a náplne do elektronickej cigarety pri
príjme, po každej návšteve
• počet cigariet na deň je 10 kusov
• cigarety sú uložené v uzamykateľnej skrinke, cigarety sa vydávajú v čase 08,35 hod., spolu s výdajom kávy
• zákaz fajčenia 30 min. pred a po hlavných jedlách