NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Cenník

BANKOVÉ SPOJENIE

  • ÚHRADY SLUŽIEB PODĽA CENNÍKA
  • SPONZORSKÉ PRE KLINIKY

SK46 8180 0000 0070 0028 6717

Štátna pokladnica

v prípade daru pre kliniku,   

vo VS konkretizovať kliniku/účel

   

 

  • SÚKROMNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE PACIENTOV

SK60 1100 0000 0026 2180 9223

Tatra banka

do VS uviesť rodné číslo pacienta,     do poznámky meno, priezvisko a kliniku/oddelenie pacienta

 

CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V PNPP


Ceny výkonov a služieb uvedené v tomto cenníku sú v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú tvorené na základe rozhodnutia Rady riaditeľov PNPP. Cenník je spracovaný v zmysle platnej legislatívy:
• Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení
• Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
• Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
• Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-25/2008-OL, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
• Zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zdravotná starostlivosť ktorú za pacienta uhrádza jeho zdravotná poisťovňa, je poskytovaná bezplatne v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom NR SR č. 363/2011 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ceny za výkony zdravotnej starostlivosti poskytované pacientom – samoplatcom a cudzincom:
• samoplatca je klient, ktorý si náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hradí sám v prípade, že nie je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a nie je ani zdravotne poistený v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorené medzištátne dohody
• samoplatcovi sa poskytujú výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ale o ich poskytnutie za plnú úhradu sám preukázateľne požiadal (žiadosť o liečebný pobyt alebo vykonanie vyšetrenia)
• samoplatcovi môžu byť jeho vlastnú žiadosť poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia
• je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike v zdravotnej poisťovni, s ktorou nie je uzatvorená zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu a nejedná sa o neodkladnú starostlivosť.

Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované pacientom z EÚ:
Pacientom z EÚ je klient, ktorý je poistený v členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande a Švajčiarsku. Podmienkou prijatia v prípade, že sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, je predloženie nasledovného preukazu:
• Preukaz zdravotnej poisťovne v SR s označením „EU“
Tento preukaz sa vydáva osobám s bydliskom v SR, ktoré pracujú v krajinách EÚ a sú tam zdravotne poistené, ako aj osobám s bydliskom v SR, ktoré poberajú dôchodok z inej krajiny EÚ a sú tam zdravotne poistené.
Preukaz oprávňuje držiteľa na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti.
• Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP, resp. EHIC)
Slúži na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti, nie na preventívne prehliadky, ani na poskytnutie vopred plánovanej zdravotnej starostlivosti) poistencom členských štátov EÚ. Poistenec sa môže preukázať aj Náhradným certifikátom k EHIC.

Ceny za výkony zdravotnej starostlivosti poskytované pacientom – nadštandard:
Nadštandard znamená poskytovanie takých služieb klientovi, ktoré priamo súvisia so zdravotnou starostlivosťou, ale nie sú svojou povahou zdravotnou starostlivosťou ani službou súvisiacou so zdravotnou starostlivosťou v zmysle ustanovenia platných zákonov a zároveň ho nie je možné poskytovať oddelene od zdravotnej starostlivosti.

Priložené súbory: