NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Infozákon

Postup pri aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

1. Prijímanie žiadosti o poskytnutie informácií a ich poskytovanie zamestnancami nemocnice sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj následným opatrením MZ SR.

2. Text zákona je sprístupnený na tejto stránke (nižšie).

3. Žiadosť o poskytnutie informácie musí byť podaná a vybavená v súlade so zákonom.

4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Pinelova nemocnica

Sekretariát riaditeľa

Malacká cesta 63

902 18 Pezinok

5. Žiadosť je možné podať:

  • písomne prostredníctvom pošty
  • písomne osobným podaním v podateľni nemocnice
  • ústne osobne na sekretariáte riaditeľa, alebo u jeho námestníkov
  • ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch (033/6482 101)
  • prostredníctvom faxu (033/6482 363)
  • prostredníctvom elektronickej pošty (sekretariat@pnpp.sk )

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Riaditeľstvo Pinelovej nemocnice

Malacká 63 ,902 18 Pezinok

8. Rozklad musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, konkrétne poukázanie na porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak žiadosť neobsahuje všetky požadované údaje, riaditeľ rozklad odloží.

Za poskytnuté informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bude nemocnica oprávneným osobám účtovať nasledovné ceny:

Poplatok za poskytnutie informácií, alebo vyhotovenie kópií je možné uhradiť v pokladni PNPP každý pracovný deň (8.00-14.00), alebo prostredníctvom poštovej poukážky, alebo bezhotovostným prevodom na č. ú. 7000 286 717/8180, VS 211 20 01, KS 0308.


CENNÍK SÚVISIACICH SLUŽIEB

Aktuálne znenie Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám