NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

O nemocnici

 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok bola zriadená MZ SR pod číslom 03472-21/2006-SP podľa ustanovenia § 21 ods. 5 písm. b) zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou

s účinnosťou od 1.marca 2006.


ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Sídlo: Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok

IČO: 30 801 397     DIČ : 20 22 140 483

 

S účinnosťou od  1. aprila 2021 sa rozhodnutím MZ  SR 16.03.2021 zo dňa 16.3.2021 č. S18866-2021-OZZAP-1  mení štatutárny orgán PNPP.  Štatutámym orgánom  je riaditel’, ktorý je oprávneny konat’ v mene PNPP vo všetkých záležitostiach.

 

 

    MUDr. Dalibor Janoška   Riaditeľ
    Ing. Martin Hromádka, PhD.   Ekonomický námestník
    MUDr. Martin Kalaš   Námestník úseku zdravotnej starostlivosti
   

PhDr. Andrea Uhláriková, MPH, MHA

  Námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti


BANKOVÉ SPOJENIE

SPONZORSKÉ
finančné sponzorské dary pre kliniky

SK46 8180 0000 0070 0028 6717
Štátna pokladnica

vo VS konkretizovať kliniku/účel

PACIENTI
súkromné finančné prostriedky pacientov

SK60 1100 0000 0026 2180 9223
Tatra banka

do VS uviesť rodné číslo pacienta, do poznámky meno, priezvisko a kliniku/oddelenie pacienta


Základným poslaním nemocnice je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti (diagnostika, liečba, rehabilitácia, resocializácia a dispenzárna starostlivosť) pacientom s psychiatrickými ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Okrem toho poskytuje komplexnú ústavnú psychiatrickú starostlivosť pacientom so súdne nariadenou ochrannou psychiatrickou, protitoxikomanickou, protialkoholickou a sexuologickou liečbou.

Pacienti sú prijímaní na oddelenia podľa veku, diagnózy a pohlavia.

Nemocnica má 6 klinických pracovísk:

  • Psychiatrická klinika Mužské oddelenie
  • Psychiatrická klinika Ženské oddelenie
  • Gerontopsychiatrická klinika
  • Klinika drogových závislostí
  • Psychosomatická klinika
  • Neuropsychiatrická klinika

Súčasťou nemocnice je Fyziatricko-rehabilitačné oddelenia a ambulantné zložky.

V spolupráci so strednými a vysokými školami, odbornými spoločnosťami a komorami zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Kliniky vykonávajú pedagogickú činnosť a odbornú prax pre poslucháčov SZU, FZaSP TU, FiFUK a PedFUK; nemocnica ako akreditované pracovisko SPS poskytuje prax pre získanie certifikácie v psychoterapii. Participuje na vedecko-výskumnej činnosti v oblasti klinického skúšania liekov. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a pôsobí ako informačný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela je jediným psychiatrickým lôžkovým pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva ústavnú súdnopsychiatrickú znaleckú expertízu ako znalecká organizácia. Od roku 2008 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, svoju činnosť vykonáva v súlade s politikou kvality.

V roku 2014 si nemocnica pripomenula 90. výročie svojho vzniku.

V súčasnosti je kapacita nemocnice 449 lôžok, z celkového počtu 370 zamestnancov je 230 zdravotníckych a 140 nezdravotníckych pracovníkov. Liečime pacientov z Bratislavy, okolitých okresov Pezinok, Malacky, Senec, Trnava, Dunajská Streda, ale aj pacientov z ostatných regiónov Slovenska.

Hlavným cieľom top manažmentu a všetkých zamestnancov je poskytovanie kvalitnej liečby v súlade s najaktuálnejšími vedeckými poznatkami, ľudskými právami a rešpektom voči každému individuálnemu pacientovi.

Od roku 2008 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2016, svoju činnosť vykonáva v súlade s politikou kvality.