NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP

  • bola zriadená Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (SZU) v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku s účinnosťou od 01.mája 2012 a slávnostne otvorená 02.júla 2012,
  • zameriava sa najmä na včasnú diagnostiku a liečbu neuropsychiatrických syndrómov a ochorení, ako sú napr. neurovývojové poruchy, iniciálne štádiá demencií a kognitívnych porúch nejasnej etiológie, záchvatové stavy s psychiatrickou symptomatikou, vybrané neurologické poruchy s psychiatrickou komorbiditou, psychotické fenomény s neuropsychiatrickým pozadím, ďalej problematikou prienikových symptómových a syndrómových obrazov zo spektra duševných porúch nepsychotickej i psychotickej proveniencie s neurobiologickým a klinicky nešpecifickým neurologickým obrazom, izolované neuropsychiatrické syndrómy pri známych neurologických chorobách ako SM, degeneratívne choroby, stavy po cievnych mozgových príhodách, vybrané nežiaduce účinky psychotropných farmák,
  • je špecializovaným výučbovým zariadením SZU pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach,
  • pozostáva z jednej koedukovanej stanice s 32 posteľami.

 Na hospitalizáciu je potrebné sa vopred telefonicky objednať u zastupujúceho primára kliniky v pracovných dňoch  11.00 - 11.30, 13.00 - 13.30 hod. + počas ranného sedenia 8.15 - 8.35 na t.č. 033 6482 427, v tomto čase sa poskytujú aj informácie o zdravotnom stave príbuzného. Telefonické konzultácie v iný čas sú možné po vzájomnej dohode so zastupujúcim primárom MUDr. Hubčíkovou.

Príjem sa vykonáva v prijímacej ambulancii v pracovné dni (7.30 - 16.00 hod.), je potrebné priniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie s neurologickým a psychiatrickým vyšetrením.

Prednosta prof.MUDr. Ján Benetín, PhD.   
Zastupujúca primárka MUDr. Hubčíková Katarína, neuropsychiater  033 6482 427
Vedúca sestra Mgr. Stanislava Holentová 033 6482 403
Sociálna služba
Mgr. Lenka Svačinová 033 6482 401
Dokumentačná služba Zuzana Durdovanská  033 6482 326
Neuropsychiater MUDr. Tomáš Rákus 033 6482 425
Lekár MUDr. Peter Kovačovič 033 6482 237
Neurológ MUDr. Stanislava Kubicová 033 6482 402
Klinický psychológ Mgr. Zuzana Petrášová 033 6482 424
Psychológ Mgr. Karácsonyová 033 6482 424

                  
NÁVŠTEVNÉ HODINY

 

Doplňujúce informácie:

Užitočné informácie pre pacientov a príbuzných pri nástupe na hospitalizáciuPriložené súbory: