NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Hospitalizácia


Na základe predbežnej diagnózy a zhodnotenia závažnosti stavu zisteným pri ambulantnom kontakte v príjmovej ambulancii PNPP je pacient samoplatca oboznámený s dohodou, rozsahom služieb a cenníkom výkonov, nezarátaných do bežnej liečby. Podklad k predbežnej fakturácii vystaví príjmová ambulancia, po úhrade je pacient prijatý na kliniku. Po prijatí rieši prípadné požiadavky samoplatcu personál kliniky určený primárom.
Samoplatca je povinný zložiť v hotovosti zálohu za hospitalizáciu pred prijatím do PNPP na ekonomickom úseku PNPP vo výške 50% sumy za odhadovanú potrebnú dobu hospitalizácie, minimálna suma je na 5 dní. V prípade, že hospitalizácia bude trvať kratšie ako polovica odhadovanej doby hospitalizácie, alikvótna suma bude samoplatcovi vrátená.
Doplatenie sumy za hospitalizáciu je samoplatca povinný realizovať pred prepustením z PNPP. Podklad pre fakturáciu pripraví poverený pracovník kliniky a potvrdí ju podpisom primár alebo zástupca kliniky.
Cenník sa použije aj v prípade prepustenia inou formou ako dohodou s ošetrujúcim lekárom( úmrtie, prepustenie na reverz, svojvoľné opustenie nemocnice)
Pri hospitalizácii dlhšej ako 24 hodín sa prvý a posledný lôžkodeň ráta ako jeden. Pri úhrade zdravotnej starostlivosti poskytnutej cudzincom sa postupuje podľa zásad určených opatrením MZ SR a zdravotnými poisťovňami pre občanov Európskej únie a ostatných štátov, podľa platných medzivládnych zmlúv a dohôd alebo podľa typu poistenia osoby. Za nedočerpané služby alebo vôbec neposkytnuté služby, ktoré boli vopred uhradené formou zálohy, prípadne celej sumy sa hotovosť vracia klientovi.

Kód  Výkon Cena
 

Cena za 1 lôžkodeň

(Štandardné nemocničné lôžko, spoločné sociálne zariadenie pre oddelenie, zdravotná, ošetrovateľská starostlivosť, strava 3 x denne, lieky, hygienická starostlivosť, zdravotnícky materiál napr. ihly, striekačky, obväzy a pod.)
Základný screening krvný obraz, moč chem a sediment, biochémia séra 5 parametrov.
V prípade potreby interné, neurologické vyšetrenie, RTG a USG vykonateľné v PNPP

150€
     
  Cena za 1 lôžkodeň nadštandardná izba 1 lôžková 10,00 €
  Cena za 1 lôžkodeň nadštandardná izba 2 lôžková 5,00 €