NÁVŠTEVNÉ HODINY
Zobraziť rozpis

PRVÝ KONTAKT
033/6482 111

Sprístupnenie informácií a vyhotovovanie kópií

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku (PNPP) stanovila pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné ceny úhrad nákladov (aj režijných) spojených s poskytovaním služby oprávneným osobám takto:

Kód Úkon EUR
  Tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,10 €
  Tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,20 €
  Tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0,20 €
  Tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,40 €
  CD 1 kus 2,00 €
  Poštovné poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
  Listové zásielky – list 1., 2. triedy, doporučený list, úradná zásielka              podľa hmotnosti od 50 – 2000 g podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
od 0,65 € do 3,50 €
  Fax za 1 stranu A4 0,20 €
  Obálky  
  C4 – 32 x 23 cm
C5 – 23 x 16 cm
C6 – 16 x 11,5 cm
B4 – 35 x 25 cm
CD – 16 x 16 cm (kartónová)
A5 – 20,5 x 25 cm (kartónová)
CD – 16 x 17 cm (bublinková)
B6 – s doručenkou
B65 – s doručenkou formát A5
0,20 €
0,10 €
0,10 €
0,20 €
0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,10 €
0,10 €

Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,00 €, PNPP Pezinok nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov. Poplatok za poskytnutie informácií, alebo vyhotovenie kópií je možné uhradiť priamo na klinike alebo v pokladni PNPP každý pracovný deň v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., alebo prostredníctvom poštovej poukážky, alebo bezhotovostným prevodom na č. ú. 7000 286 717/8180, VS 211 20 01, KS 0308.

Vyššie uvedené ceny platia aj pre zhotovovanie fotokópií na ostatné účely, nielen na účely podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.